Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) Tự động hóa quy trình bằng Robot trong mọi với kinh nghiệm của Hekate RPA là một chuỗi các công nghệ sáng tạo được sử dụng để tự động hóa các quy trình và hoạt động của con người – và công nghệ này thực sự đang […]

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) Tạo ra giá trị khách hàng với phần mềm quản lý quan hệ khách hàng Chúng tôi giúp khách hàng của mình thiết kế các chiến lược phát triển mối quan hệ với khách hàng nhằm phát triển các đề xuất giá trị đáp ứng nhu cầu và […]

Hiện thực hoá giá trị Giải pháp Quản lý dữ liệu từ Hekate Giải pháp Quản lý dữ liệu từ Hekate hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong công cuộc chuyển đổi và tối ưu hóa, đồng thời thiết lập các quy trình, chính sách và công cụ phù hợp để tối đa hóa giá […]

Dữ liệu và nền tảng AI thông minh Tiềm năng Đó không phải là một sự phóng đại, mà là một sự thật có thể chứng minh được: Trí tuệ nhân tạo và phân tích đang thay đổi cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ tự động hóa văn phòng đến chuyển […]